Elektrolýza

Síran měďnatý CuSO4

Uhlíkové elektrody

Při elektrolýze síranu měďnatého vzniká měď, kyslík a kyselina sírová, což můžeme zapsat rovnicí:

2 CuSO4 + 2 H2O ---› 2 Cu + O2 + 2 H2SO4

Elektrolýza CuSo4 - C elektrody

CuSO4 disociuje (rozloží se) na kationty Cu2+ a anionty SO42-. V elektrickém poli mezi elektrodami jsou kationty přitahovány ke katodě (záporné elektrodě) a anionty k anodě.

Katoda

Poté, co dorazí kationty Cu2+ ke katodě, přimou dva elektrony, čímž se z nich stane neutrální atom Cu. Na katodě můžeme pozorovat vyloučenou měď.

2 Cu2++ 4e- ---› 2 Cu

Anoda

Na anodě reaguje aniont SO42- s H2O a zároveň odevzdá anodě dva elektrony. Reakcí vzniká kyselina sírová a kyslík, který vybublává z elektrolytu.

2 SO42 -+ 2 H2O - 4e----› 2 H2SO4+ O2

Při elektrolýze CuSO4 s uhlíkovými elektrodami dochází ke znižování koncentrace roztoku (vzniká kyselina sírová, kyslík a měď). Nedochází k rozkladu elektrod.

Zpet

 

Měděná anoda, uhlíková katoda

Při elektrolýze síranu měďnatého vzniká měď, kyslík a kyselina sírová, což můžeme zapsat rovnicí:

2 CuSO4 + 2 H2O ---› 2 Cu + O2 + 2 H2SO4

a

CuSO4 disociuje (rozloží se) na kationty Cu2+ a anionty SO42-. V elektrickém poli mezi elektrodami jsou kationty přitahovány ke katodě (záporné elektrodě) a anionty k anodě.

Katoda

Poté, co dorazí kationty Cu2+ ke katodě, přimou dva elektrony, čímž se z nich stane neutrální atom Cu. Na katodě můžeme pozorovat vyloučenou měď.

2 Cu2++ 4e- ---› 2 Cu

Anoda

Na anodě reaguje aniont SO42- s H2O a zároveň odevzdá anodě dva elektrony. Reakcí vzniká síran měďnatý a kyslík, který vybublává z elektrolytu.

2 SO42 -+ 2 H2O - 4e----› 2 CuSO4+ O2

Při elektrolýze CuSO4 s uhlíkovou katodou a měďenou anodou nedochází ke znižování koncentrace roztoku. Měďená anoda se rozkládá a do roztoku se vrací CuSO4.

Zpet

 

Chlorid sodný

Při elektrolýze chloridu sodného vzniká hydroxid sodný, vodík a chlor:

2 NaCl + 2 H2O ---› 2 NaOH + H 2 + Cl 2

NaCl disociuje na kationty Na1+ a anionty Cl1-.

Elektrolýza NaCl

Katoda

Na katodě přijmou kationty sodíku (Na1+) jeden elektron. Reagují s vodou (H2O) za vzniku hydroxidu sodného (NaOH) a vodíku (H 2).

2 Na 1++ 2 H2O + 2e- ---› 2 NaOH + H 2

Anoda

Anionty chloru odevzadjí anodě jeden elektron. Vzniklé molekuly chlóru (Cl 2) unikají z elektrolytu ve formě drobných bublinek.

2 Cl 1 - - 2e- ---› Cl 2

Na katodě je vylučován vodík (H 2) a na anodě chlór (Cl 2).

Zpět